Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edilen Kanun Tasarısının Genel Düzenlemeleri

Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edilen Kanun Tasarısının Genel Düzenlemeleri

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN KANUN TASARISININ GENEL DÜZENLEMELERİ

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Tasarı ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlardan olan alacakları yeniden yapılandırılmakta ve aynı kapsamda devam eden davaların sonlandırılması amaçlanmaktadır.

Tasarının kapsamında olan alacakların en önemli kısmı devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, gümrük vergisi ve sosyal güvenlik primlerinden oluşmaktadır.

Ayrıca, tüm vatandaşlarımızın günlük hayatlarında karşılaştıkları trafik para cezaları, nüfus para cezaları, askerlik para cezaları, seçim para cezalarının da taksitle ödenmesine imkan sağlanmaktadır.

Maliye Bakanlığı vergi daireleri, belediyeler ile il özel idarelerine tahsilat birimleri tarafından takip edilen amme alacakları kapsamındaki diğer alacaklarda Tasarının kapsamındadır.

Ayrıca, Belediyelerin su tüketiminden kaynaklanan su alacakları ile atık su bedeli alacakları da tasarı kapsamında yeniden yapılandırılmaktadır.

Tasarı kapsamında olup yeniden yapılandırmaya tabi tutulan diğer alacak türleri ise şunlardır:
• YURT-KUR’a olan öğrenim ve katkı kredisi borçları,
• TRT’nin elektrik enerjisi satış bedeli payı ve bandrol ücretleri,
• KOSGEB’in kullandırdığı desteklerden uygunsuzluğu tespit edilmiş olan veya geri ödemeleri ihlal edilmiş desteklerden kaynaklanan alacakları,
• TEDAŞ’ın veya hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları,
• TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB ve İhracatçı birliklerinin üyelik aidat alacakları,
• Organize Sanayi Bölgelerinin ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunan elektrik ve su bedeli ile yönetim aidatları alacakları,
• Geliştirme ve Destekleme Fonu kaynaklı alacaklar,
• Geliştirme ve Destekleme Fonundan kullandırılan afet kredileri,
• Çevre ve Orman Bakanlığının, ORKÖY fonundan veya bütçeden orman köylülerine kullandırılan kredi alacakları,
• DSİ’nin yeraltı suyu sulama tesisleri ve/veya şebekelerine yaptığı yatırım bedeli alacakları,
• Korunması gerekli kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı amacıyla kullandırılan krediler,
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan krediler,
• Arazi dağıtımı yapılanların ödenmemiş arazi bedelleri,
• Sulama kooperatiflerinin ve sulama birliklerinin tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları,
• Orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar,
• Kesin izin ve kesin tahsis işlemlerinden kaynaklanan orman köylülerini kalkındırma geliri, arazi tahsis bedeli, ağaçlandırma bedeli, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü bedeli, yüzde üç proje bedeli ve toprak bedeli alacakları,
• SGK mülkiyetinde olan taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan alacaklar,
• KİT’lere ve bunların müesseselerine, bağlı ortaklılarına ve iştiraklerine ait olan taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan alacaklar,
• İl özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşların ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası bunlara ait olan şirketlerin, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar,
• Vakıflar Genel Müdürlüğüne, mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen vakıflara ait taşınmazların kiralanması işlemlerinden kaynaklanan alacaklar,
• İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları,
• Özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca RTÜK’e ödenmesi gereken yıllık brüt reklam gelirlerinden alınan % 5 oranındaki pay ile eğitime katkı payı alacakları,
• Askeri okullardan ilişiği kesilenler ile Emniyet Teşkilatında görevlendirilmek üzere eğitim kurumlarında okutulanlardan öğrencilikle ilişiği kesilenlerin ve bu eğitim kurumlarından mezun olanlar ile bunlar dışındaki eğitim kurumlarında Devlet hesabına okutulanlardan mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin, ödenmemiş olan öğrenim giderlerine ilişkin tazminat borçları,
• Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Fiskobirlik) satılan ve ödenmemiş bulunan satış bedeli alacakları,
• Kalkınma ajanslarının mahalli idareler ve odalardan olan alacakları,
• Yurtdışına eğitime gönderilen akademisyenlerden veya memurlardan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle adlarına döviz veya TL cinsinden borç çıkarılanların söz konusu borçları.

Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının yeniden yapılandırılmasında;

• Alacak asıllarının tamamı,
• Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak belirlenecek tutar,
• Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si,
• Kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı ile fer’ileri yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak belirlenecek tutar,
ödenecektir.

Bu takdirde;

• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı,
• Alacak aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si,
• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı,
terkin edilecektir.

İhtilaflı Alacaklar

• İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergilerde ihtilaf;

Vergi mahkemesinde ise; Alacak asıllarının % 50’si ile Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir.

Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde ise verilen en son karara bakılacaktır.

En son karar terkin kararı ise, Alacak asıllarının % 20’si ile Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir.

En son karar tasdik ya da tadilen tasdik kararı ise, Tasdik edilen alacak asıllarının tamamı ile Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir.

Kanun Kapsamında borçlarını yapılandıranlar için taksitle ödeme halinde taksit süreleri ise borçlulara göre veya borcun türüne göre farklılaştırılmıştır. Buna göre;

• İl özel idareleri ve belediyeler borçlarını 6 yılda 36 taksitte,

• Spor kulüpleri 7 yılda 42 taksitte,

• Çiftçiler; orman kredileri, tarım kredileri, sulama birliklerine olan borçları ile arazi bedellerinden kaynaklanan borçlarını 5 yılda 5 taksitte, ödeyecektir.

• Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacaktır.

• Taksitle yapılan ödemelerde taksitler ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecektir.

o 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05
o 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07
o 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10
o 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15

katsayısı esas alınacaktır.

• Özel ödeme süresi verilen alacaklar için 1,20, 1,25, 1,30 ve 1,35 katsayıları belirlenmiştir.

• Borçlular başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecektir.

• Vergi/prim borçlarının kredi kartıyla ödenmesine imkan sağlanmaktadır.

Tasarı ile vergi mükelleflerine getirilen önemli imkanlardan biriside matrah artırımıdır. Bu çerçevede, vergi mükellefleri geçmiş beş yıla ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir stopaj vergisi matrahlarında artırımda bulunmaları halinde, bu yıllara ilişkin vergi incelemesine alınma ve ilave vergi istenmesi riskinden kurtulacaklardır.
Tasarı ile getirilen diğer bir kolaylık ise, mükelleflerin kayıtlarında yer almayan emtia ve demirbaşları kayıt altına alabilme, kayıtdışı satışlarını belgelendirme ve kasa hesabı ile ortaklardan alacaklar hesaplarında düzeltme yapabilmeleridir.

Kamu Personeli İle İlgili Düzenlemeler

> Anayasa değişikliğine uygun olarak disiplin cezalarının tümü yargı denetimine açılmaktadır.

> Sicil sistemi kaldırılmaktadır.

> Sözleşmeli personelin aile yardımından yararlandırılması sağlanmaktadır.

> Aile yardımı verilecek çocuk sayısı sınırı kaldırılmaktadır.

> Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek.

>Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetici personele verilmekte olan ek ödeme oranı %100’den %200’e çıkarılmaktadır.

> Üstün başarı belgesi alan memura, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200’üne (1.177 TL) kadar ödül verilebilecektir.

> Sözleşmeli personelden kesilen pul parası kaldırılmaktadır.

> Sağlık Bakanlığı personeline ödenen döner sermaye katkı payı ile denge tazminatı arasında aylık mahsuplaşma imkanı getirilmektedir.

> Sözleşmeli personel, Anayasa’da ve özel kanunlarda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecek ve bunlara üye olabilecektir.

> İkamet ettiği il sınırları dışına izinsiz çıkma, toplu müracaat ve şikayet ile yasaklanmış yayın bulundurma fiilleri, disiplin suçu olmaktan çıkarılmaktadır.

> Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilecektir. Geçici süreli görevlendirme süresi, 1 yılda 6 ayı geçemeyecek.

> Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların çalışma saat ve şekillerinin kurumlarınca düzenlenmesine ve hamile ve özürlü memurların mesailerine ilişkin konularda pozitif ayrımcılık yapılmasına imkan sağlanmaktadır.

> Kadın memurlara, hamileliğin 24. haftasından önce ve her halde hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğum sonrası 1 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecektir.

> Doğum yapan memura verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilecektir.

> Memura kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar ücretli izin verilecektir.

> 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar, 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecektir.

> Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılacaktır.

> 5 hizmet yılını tamamlayan memura, en fazla 2 defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullandırılabilecektir.

> Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılacaktır.

> Burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt dışına atanan memurlar veya yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilen öğrencilerin memur eşlerine, görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilecektir.

Belediyelerde Çalışan İşçilerin Kamu Kurumlarına Nakli

> İl özel idareleri ile belediyelerin (bağlı kuruluşları hariç) sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçilerin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idarelere nakli sağlanmaktadır.

Özürlülerle İlgili Düzenlemeler

> Özürlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında işe alınmalarının merkezi sınavla yapılması sağlanmaktadır. Bu yolla daha fazla sayıda özürlü uygun koşullarda sınavlara girmek suretiyle kamuda istihdam edilme imkanına kavuşacaklardır.

> Özürlü memurlara isteği dışında gece nöbeti ve vardiyası yaptırılmayacaktır.

> Özürlü memurların mesai saatlerinin farklı düzenlenebilmesi konusunda üst yöneticiler ve mülkî amirlere yetki verilmektedir.

> Özürlü memurların mesailerine ilişkin konularda pozitif ayrımcılık sağlanmaktadır.

Çalışma Hayatına İlişkin Düzenlemeler

> Haftalık çalışma süresi 30 saatin altında olan, esnek çalışma türlerini kapsayan kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan sigortalılar, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelerini borçlanabilecektir. Borçlanılan bu süreler; hizmet akdine istinaden gerçekleşen çalışma sürelerinde olduğu gibi, sigortalılık türü olarak sayılacaktır.

> 18 yaşından küçük sigortalılar için prime esas aylık kazanç alt sınırı, yaşlarına uygun asgari ücret tutarına çekilmektedir. Böylece bu sigortalılar yönünden asgari ücret ile sigorta primine esas kazanç arasındaki farklılık ortadan kaldırılacak, işveren üzerindeki prim yükü azaltılacaktır.

> Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar; ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşım araçlarını işleten kişiler, vergi mükellefi olmaları halinde sigortalı sayılacaktır.

> Mesleki eğitim gören öğrencilerin staj yapabilecekleri işyeri sayısı artırılmaktadır. 10’un üzerinde işçi çalıştıran işyerleri, stajyer uygulama kapsamına alınacaktır. İşyerinde staj yapan öğrencilerden 18 yaşını bitirenlere asgari ücretin üçte biri oranında ücret verilecektir. 20’nin üzerinde işçi çalıştıran işyerlerindeki stajyerlere ise asgari ücretin üçte ikisi oranında ücret ödenecektir.

> Bakanlar Kurulu, 5 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerini de stajyer uygulama kapsamına almaya yetkili olacaktır.

> Yeşil kart sahibinin, sigortalı olarak işe başlaması ve genel sağlık hizmetleri sigortasından yararlanması halinde, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yeşil kartları askıya alınacaktır. Bu kişinin genel sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erdiğinde, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yeşil kart sahipliği devam edecektir.

> Kısa çalışma ödeneğinin uygulama alanı genişletilerek ödenek miktarı yeniden düzenlenmektedir. Buna göre, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz nedeniyle haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması, işyerinin faaliyetinin kısmen veya geçici olarak durdurulması hallerinde işyerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilecektir.

> İşsizlik Sigortası Fonundan kısa çalışma ödeneği verilecektir. Ödenek, brüt ücretin yüzde 60’ı oranında olacak. Miktar, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, kısa çalışma ödeneğinin süresini 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacaktır.

> 31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa işe alınacak her bir sigortalı için, özel sektör işverenine sigorta primi desteği getirilmektedir. Buna göre, 31 Aralık 2015’e kadar işe alınan sigortalının, sigorta primlerinin işverene ait tutarı, işe alındıktan sonra belirli sürelerle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

> 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkeklerin 24 ay süreyle meslek belgesi sahiplerinin belgelerinin niteliğine göre 48 ay veya 36 ay süreyle 29 yaşından büyük erkeklerin meslek belgelerine göre 24 ay süreyle çalışırken, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimini tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin 12 ay süreyle Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde de ilave 6 ay süreyle işverene ait primleri karşılanacaktır. Sigortalı, bu destekten bir kez yararlanabilecektir. İşverene ait primlerin fondan karşılanması için, işverenin SGK’ya prim, para ve gecikme cezası borcu bulunmaması gerekecektir. Sigorta prim desteği süresi, Bakanlar Kurulu’nca 5 yıla kadar uzatılabilecektir.

> Son yıllarda fiilen uygulanan ”evden çalışma”, ”uzaktan çalışma” ve ”çağrı üzerine çalışma” gibi esnek çalışma modelleri yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Tasarıda, bu çalışma modellerinin usul ve esasları belirlenmektedir.

> İşe alınacakların deneme süresi 2 ay, ilk defa işe alınacakların deneme süresi ise 4 ay ile sınırlandırılacaktır. 2 aylık süre, toplu iş sözleşmesiyle 4 aya kadar uzatılabilecektir.

> Turizm sektöründe 2 ay olan denkleştirme süresi toplu iş sözleşmesi ile 4 aya kadar çıkarılabilecektir.

>Erken doğum yapan kadın işçi, doğumdan önce kullanamadığı izni doğum sonrasında kullanabilecektir. 8 hafta olan iznin kullanılmayan süresi yine 8 hafta olan doğum sonrası izne eklenecektir.

> Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilere, bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmedikleri takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulması hallerinde istekleri üzerine 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek. Bu süre 6 ay daha uzatılabilecek.

> İşçilere, 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde işçilik süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek.

>Sigortalı olmayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 40 kaybedenlere, Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanacak. Aylık almakta iken ölen silikozis hastasının eşine ve çocuklarına da aylık bağlanabilecek.

> Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, genel sağlık sigortası kapsamında yer alacak
Tasarıyla, genel sağlık sigortalıların kapsamı genişletiliyor. Buna göre, çıraklar, stajyer öğrenciler, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, stajyer avukatlar, İŞKUR’un açtığı meslek edinme kurslarına katılanlar, kendileri üzerinden genel sağlık sigortası kapsamında olacak; bu kursa katılanların bakmakla yükümlü oldukları da bu kapsamda yer alacak.

Yatırım, Üretim ve Girişimciliği Teşvik Eden Düzenlemeler

> Genç girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini desteklemek amacıyla bütçeden verilen hibe nitelikli nakit teknogirişim sermayesi desteklerinin yıllık tutarı 10 milyon TL’den 30 milyon TL’ye çıkarılmaktadır.

> Kamu alımlarında yerli istekliler ve yerli malları lehine fiyat avantajı uygulaması genişletilmektedir.

> Teşvikli yatırımlara sağlanan kurumlar vergisi avantajı 2011 yılı ve sonraki yıllarda yapılacak yatırımlar için artırılmaktadır. Bu çerçevede, normal yatırımlarda yatırım tutarının % 25’i oranında vergi avantajı sağlanırken, bu oran % 55’e yükseltilmektedir. Yatırım tutarı 50 milyon TL’yi aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise vergi avantajı oranı % 45’den yüzde 65’e yükseltilmektedir.

> Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin üretiminde kullanılacak maddelerin teslimine ilişkin KDV istisnasının süresi 2015 yılının sonuna uzatılmaktadır.

> KDV Kanununda deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imar ve inşası ile ilgili yapılacak teslim ve hizmetler istisna kapsamına alınmaktadır.

> Mükelleflerin işyerine vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılmaktadır.

> ÖTV Kanununa ekli cetvellerdeki gümrük tarife pozisyon numaralarında yapılmış olan değişiklikler kanuna taşınmaktadır. Ayrıca ÖTV Kanununda yer almayan petrol ürünü olan bazı malların kanun kapsamına alınması sağlanmaktadır.
> 5811 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ancak yurt dışında bulunan varlıklarını süresi içinde yerine getirmeyenlere, süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlara, tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenlere ek süre verilerek Kanundan yararlanma imkanı getirilmektedir.

Eğitime Sağlanan Vergi Desteklerinin süreleri Uzatılmaktadır

> Damga ve harç vergisi tahsilatından eğitime katkı payı olarak sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na pay aktarılması uygulamasının süresi 2015 yılı sonuna kadar uzatılmaktadır.

> Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımların bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetlerine ilişkin KDV istisnasının süresi 2015 yılının sonuna uzatılmaktadır.

Toplumsal Hayata İlişkin Düzenlemeler

> Tütün ürünlerinin içiminin yasaklanmasına ilişkin kurallara uyulmaması halinde uygulanacak idari para cezaları arttırılmakta ve bu cezaların uygulanması yetkisi valiliklere verilmektedir.

> Tütün mamüllerinin ve alkollü içeceklerin internet üzerinden satışına yasak getirilmesi sağlanmakta ve uygulanacak idari yaptırımlar düzenlenmektedir.

> Anayasa Değişikliğine paralel olarak, vergi borcunu ödemeyen ya da bu nedenle hakkında ihtiyati haciz kararı verilen kişiler yurt dışına çıkabilecek.

Yüksek Öğrenim Öğrencileri için Yapılan Düzenlemeler

> Katkı payı ödendiği sürece üniversiteden öğrenci atılmayacak Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami 4 yıl, lisans programlarını azami 7 yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami 9 yıl, yüksek lisans programını azami 3 yıl, doktora programını ise azami 6 yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, yeniden belirlenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilecek. Bu kişiler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamayacak. Böylece belirlenecek katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödeyenler, üniversiteden atılmayacak.tır.

> Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda, intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 5 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecekler.

> Yükseköğretim kurumları ön lisans, lisans ve lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilecek.

Finans Sektörü İle İlgili Olarak Yapılan Düzenlemeler

> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kira Sertifikalarının ihracı bakımından tahviller ile aynı mahiyette vergi düzenlemelerine tabi tutulmasını sağlamak üzere; kira serifikalarının ihracı ile ilgili olarak Gelir vergisi, kurumlar Vergisi, Katma Değer vergisi, Damga Vergisi ve harç istisnaları düzenlenmiştir.

> Halen Merkez Bankası bünyesinde olan ”Risk Merkezi”, Bankalar Birliği nezdinde yeniden yapılandırılacak. Kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (BBDK) uygun görülecek finansal kuruluşlar, Risk Merkezine üye olmak zorunda olacak. Üye kuruluşlar, Risk Merkezince istenilen, müşterileri ile ilgili her türlü bilgiyi verecek. Risk Merkezi, bu yükümlülüğe uymayanlara bilgi akışını durdurabilecek.

Risk Merkezi, topladığı her türlü bilgiyi, BDDK ve Merkez Bankasına istenen sürede verecek.
Merkez in bütün işlem ve kayıtları gizli olacak. Sır sahibinin, bilgilerinin açıklanması konusunda açık rızasının bulunması durumunda, belirlediği kişiye risk bilgileri verilecek.

> Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığının talebi üzerine, devletin gerek içeride gerekse dışarıda tahsilat ve tediyatını ve bütün hazine işlemlerini, yurt içi ve dışı her nevi para nakil ve havale işlerini yapacak.

>BDDK, SPK’nın İstanbul’a taşınmasının yasal alt yapısı sağlandı.

Diğer Düzenlemeler

> Belediyelerin bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin için kurulan elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, belediyeler kesilen trafik cezalarının yüzde 30’u oranında hizmet bedeli olarak pay alacak.

> TESK, Milli Prodüktivite merkezine aidat ödemeyecek.

> Avukatların her yıl yenilenen vekalet pulu bedeline yüzde 5 oranında ilave yapılacak. Elde edilecek kaynak, avukat stajyerlerin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesinde kullanılacak.

>Görme engellilerin talepleri halinde, imzalarında şahit aranacak. Aksi takdirde imzalarını el yazısı ile atmaları yeterli olacak.

> Gümrük Vergisi ve idari para cezaları için uzlaşma imkanı getirilmektedir