Kitapları

Reşat Nuri Güntekin'in Romanlarında Sosyal Tenkit

Reşat Nuri Güntekin, Cumhuriyet dönemi Türk romancıları arasında, eserleri en çok basılan ve okunan yazarlarımızdan biri olduğu halde, hâlâ onun bütün cepheleriyle incelendiğini söylemek mümkün değildir. Reşat Nuri üzerine gerek akademisyenler tarafından gerekse de akademisyen olmayan araştırmacılar tarafından yapılmış değerli çalışmalar vardır. Bunların önemli bir kısmına araştırmamızın bibliyografyasında yer verilmiştir.

Bugüne kadar, Reşat Nuri’nin romanlarındaki sosyal tenkit unsurlarının bir bütün olarak çalışılmamış olması bizi böyle bir araştırma yapmağa iten en önemli faktör olmuştur. Araştırmanın başlığından da anlaşılacağı üzere burda Reşat Nuri’nin romanları bir bütün olarak tahlil edilmemiş, romanlar, sadece içerdikleri sosyal tenkit unsurları açısından ele alınmıştır. Araştırmada, yazarın mevcut on dokuz romanı esas alınmıştır. Bazı kaynaklarda, Reşat Nuri’ye ait bir de tefrika romandan söz edilir.

Sözkonusu roman, Rusya’nın eski Çekoslavakya üzerindeki emellerini konu alan “Ripka İfşa Ediyor, Ismarlama İhtilal” adını taşımaktadır. Ancak, Ulus gazetesinde 10 Nisan 1949 – 14 Mayıs 1949 tarihleri arasında tefrika edilen bu roman, telif değil çeviri bir roman olduğu için araştırmaya dahil edilmemiştir. Çalışmamıza esas olan romanların hangi yayınevi tarafından yayınlandıkları, kaçıncı baskı oldukları ve baskı tarihleri dipnotlarda değil sadece bibliyografyada belirtilmiştir.

Başlangıçta, müstakil olarak her romandaki sosyal tenkit unsurlarını tespit edip bunları kendi içinde tahlil etme yoluna gittiğimiz halde, bazı hocalarımızın tavsiyeleri üzerine bundan vazgeçilerek yazarın bütün romanlarındaki sosyal tenkitler belli başlıklar altında toplanarak tematik bir inceleme yapılmıştır. İnceleme esnasında detaylarını veremediğimiz bazı meselelerin daha anlamlı ve anlaşılır olması için her romanın bir bütün olarak özeti çıkarılmış ve bu özetler çalışmamızın sonuna eklenmiştir.

Bu çalışmada, aslında sosyal gerçekçi roman ekolüne mensup olmayan Reşat Nuri’nin sosyal ve siyasal gerçekleri edebiyatın imkanlarından yararlanarak ne kadar ustalıkla ortaya koyduğu görülebilir. Reşat Nuri üzerinde yapılmış araştırmalara ve dolayısıyla Türk Edebiyatı araştırmalarına bu çalışma ile bir parça katkıda bulunabilirsek kendimizi mutlu sayacağız.

Genç Kalemler Mecmuası Üzerinde Bir Araştırma

II.Meşrutiyet sonrası Türk Fikir ve Edebiyat hayatında mühim bir rol oynamış olan “Genç Kalemler” mecmuası bugüne kadar bir bütün olarak ele alınmış ve incelenmiş değildir. Çeşitli monografilerde, edebiyat tarihlerinde, ansiklopedilerde ve o devre dair araştırmalarda yer yer zikirler ve atıflar dışında, “Genç Kalemler” Mecmuası sistematik bir tetkike tabi tutulmamıştır.

1910-1912 yılları arasında 33 sayı çıkmış olan mecmua, bilhassa “Yeni Lisan” hareketiyle o devrin kültür hayatına tesir etmiş, hatta Cumhuriyet dönemindeki dil hareketleri büyük nisbetle oradan kaynaklanmıştır. Dilde Türkçülük, hakikatte yeni bir kültür ideolojisidir. Ve Genç Kalemler, bu ideolojinin “nâşir-ı efkârı”dır. II.Meşrutiyetin getirdiği o anarşik hürriyet ortamında insicamlı bir dil, kültür ve edebiyat faaliyeti, Türkçülük ideolojisine göre, önce bu mecmua etrafında toplanmıştır.

“Yeni Lisan” yazarlarının ve onların tesiriyle başka yazarların ileri sürdükleri fikirler, esas itibariyle bugün de geçerliliğini korumakta ve münakaşa edilmektedir. Ziya Gökalp’ın “Dilde Türkçülük” olarak sonradan sistemleştirdiği görüşlerin hareket noktası “Yeni Lisan” olduğu gibi, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Atî Osmanlıcasından ve “Tasfiyecilik” akımından tâbiî ve yaşayan Türkçe’ye geçiş, Genç Kalemler”in fikrî ve edebî mücadelesiyle mümkün olmuştur.

Ancak biz çalışmamızda mecmuayı sadece dil bakımından değil, ihtiva ettiği bütün konular itibariyle inceledik. Bu muhteva tetkikini bu çalışmanın çerçevesine sığdırmak için teferruattan ziyade, ana fikirler ve hâkim görüşler üzerinde durduk. Bu maksatla mecmuanın dört cildinde yayınlanan yazıları tek tek ele alarak bunları, dil, edebiyat, felsefe, sosyoloji, müsbet ilimler gibi ana başlıklar altında ele aldık. Ayrıca “Genç Kalemler” mecmuasının hazırlık devresini teşkil eden “Hüsün ve Şiir” mecmuasını genel olarak inceledik. Bunun yanında “Genç Kalemler” mecmuası üzerinde bundan sonra çalışacakların ve şu veya bu şekilde mecmuadan yararlanacakların istifadesine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

II.Meşrutiyet devri fikir ve edebiyat hayatımızın bir cephesini aksettiren “Genç Kalemler” mecmuası üzerindeki bu araştırmamız, bundan sonraki araştırmalara sadece bir başlangıç mahiyetindedir. Mecmuanın bilhassa devrinde maruz kaldığı tenkitler de gözönünde bulundurularak, daha geniş ve derin şekilde incelenmesi ve bu suretle Türk kültür ve edebiyat tarihindeki çok mühim yerinin ve katkısının aydınlatılması her bakımdan yararlı olacaktır.

Bu araştırmamız esasen Prof.Dr. Birol Emil yönetiminde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştı. Milli edebiyat sahasındaki araştırmaların azlığı, öğrencilerimize Milli edebiyat derslerinde yardımcı bir kaynak temini düşüncesi, bizi bu araştırmayı yeniden gözden geçirip bazı ilavelerle yayınlamaya sevketmiştir. Bu vesile ile öncelikle hocam Prof.Dr.Birol Emil’e, eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

GAZİANTEP

SOSYAL MEDYA

302Subscribers+1
1,056,575FollowersFollow

SON GÖRÜNTÜLENLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''Herkes şunu çok iyi bilmelidir; bu atılan bombalar, bu atılan lav silahları, bugün milli iradeyi...